• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thức Tâm 1987

Thức Tâm 1987

1987 Khóa Thức Tâm Thiền Viện Vĩ Kiên, Tháng 10 ngày 5, 1987

Thiên Đàng Du Ký, hồi 1, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 2-3-4, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 5-6, p3

Thiền Viện Vĩ Kiên

Phân Giải Chơn Lý

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 7-8, p4

Thiền Viện Vĩ Kiên

Đức Thầy đọc và phân giải, Hồi 11, p5

Thiền Viện Vĩ Kiên

Phân Giải Đời Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên

Ở Đời Khao Khát Cái Gì ?

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 12, p6

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 13, p7

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 14 15, p8

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 16, p9

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 24 25, p10

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 26 27, p11

Thiền Viện Vĩ Kiên

 

Vấn Đạo và Đức Thầy minh giải, p12

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 28 29, p13

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 30 31, p14

Thiền Viện Vĩ Kiên

 

Phương Thức Trị Bệnh Chơn Tâm, p15

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 32 33, p16

Thiền Viện Vĩ Kiên

Thiên Đàng Du Ký, hồi 34-35, p17

Thiền Viện Vĩ Kiên