• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1990 Sydney Thuyết Giảng, p1

1990 Sydney Thuyết Giảng, p1

Đức Thầy thuyết giảng tại Sydney, Úc Châu, June 09, 1990

ngày 9/6/1990

1990 Sydney Vấn Đạo, p2

Đức Thầy Giải Đáp Đạo tại Sydney, Úc Châu, June 09, 1990

ngày 9/6/1990

1990 Sydney Vấn Đạo, p3

Đức Thầy Giải Đáp Đạo tại Sydney, Úc Châu, June 09, 1990 (tt)

ngày 9/6/1990

1990 Sydney Thuyết Giảng, p4

Đức Thầy thuyết giảng tại Sydney, Úc Châu, June 10, 1990

ngày 10/6/1990

1990 Sydney Vấn Đạo, p5

Đức Thầy Giải Đáp Đạo tại Sydney, Úc Châu, June 10, 1990

ngày 10/6/1990

1990 Sydney Vấn Đạo, p6

Đức Thầy Giải Đáp Đạo tại Sydney, Úc Châu, June 10, 1990 (tt)

ngày 10/6/1990

1990 Đài Radio Phỏng Vấn, p7

Đài Radio tại Sydney Phỏng Vấn Ðức Thầy Ngày 10 tháng 6 năm 1990

ngày 10/6/1990

1990 Sydney Thuyết Giảng tại Thiền Đường, p8

"Bây giờ chúng ta có cái Pháp này Tu để làm gì? Trở lại với tự nhiên Khối óc thần kinh chấn động tự nhiên Rồi mới trang bị, mới sửa lòng ta đẹp".

"Cái đẹp của người Tu là phải biết làm phước"

"Muốn lui về Chơn Tâm thì phải tập tành Tha Thứ và Thương Yêu, nó mới khơi dậy điển Từ Bi, Học Từ Bi, thực hiện Từ Bi, lúc đó mới Yên"

"Muốn Tu phải lập hạnh Phải Hy Sinh, phải Nhịn Nhục. Nhịn nhục từ lời nói, từ hành động, từ mọi sự kích bát đưa đến"

ngày 11/6/1990

1990 Sydney Bàn Bạc tại Thiền Đường, p9

Ðức Thầy Bàn Bạc tại Thiền Đường

ngày 11/6/1990