• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 4, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Đức Thầy Khai Mạc,

ngày 12/5/1986, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Giải Đáp Thắc Mắc

ngày 12/5/1986, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Huấn Từ 1

ngày 13/5/1986, p3

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Vấn Đạo 1

ngày 13/5/1986, p4

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Huấn Từ 2

ngày 14/5/1986, p5

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Giảng Pháp 1

ngày 14/5/1986, p6

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Giảng Pháp 2

ngày 15/5/1986, p7

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Vấn Đạo 2

ngày 15/5/1986, p8

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Giảng Pháp 3

ngày 16/5/1986, p9

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Vấn Đạo 3

ngày 8/5/1986, p10

 

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Giảng Pháp 4

ngày 17/5/1986, p11Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Kể Chuyện Vui

ngày 17/5/1986, p12Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Huấn Từ 3

ngày 18/5/1986, p13

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Cảm Tạ, Hò Ơi, vả Văn Nghệ

ngày 18/5/1986, p14Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4

Huấn Từ Bế Mạc

ngày 18/5/1986, p15