• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cuộc Sống Tâm Linh 4

Lời Giới Thiệu

Giới thiệu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Ngâm Thơ: Kiếp Người

Thuyết Giảng

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng

"Cuộc Sống Tâm Linh"

tại Palais Des Congress De Montreal

Ngày 15/04/1995

Cảm Tưởng Tu Học

Bà Bobbie Noffet

Anh Pierre Lemieux

Bác Phạm Bá Lâm

Vấn Đạo phần 1

Câu số 1 tới câu số19

Vấn Đạo phần 2

Câu số 20 tới câu số 41