• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu 24

Phần 1: Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

Đại Hội 2008 ngày 1

Phần 2: Tư Thế Ngồi Thiền

Đại Hội Vô Vi kỳ 30, 2011, p4

Phần 3: Tư Thế Ngồi Thiền

Đại Hội Vô Vi kỳ 30, 2011, p8

Phần 4: Tư Thế Ngồi Thiền

Đại Hội Vô Vi kỳ 30, 2011, p9

Phần 5: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2009

Phần 6: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 2p1

Phần 7: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 2p2

Phần 8: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 2p3

Phần 9: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 2p4

Phần 10: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 2p5

Phần 11: Pháp Niệm Phật

Đại Hộì Vô Vi 2013, Đề Tài Niệm Phật, p2

Phần 12: Pháp Niệm Phật

Đại Hộì Vô Vi 2013, Đề Tài Niệm Phật, p3

Phần 13: Pháp Soi Hồn  & Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Hội 2008 ngày 2, Thảo Luận Tu Học, 2p1

Phần 14: Pháp Luân Chiếu Minh

Đại Hội Vô Vi 2014, Ôn Lại Pháp Luân Chiếu Minh, p4

Phần 15: Pháp Luân Chiếu Minh

Đại Hội Vô Vi 2014, Ôn Lại Phương Pháp Công Phu Vấn Đạo, p6

 

Phần 16: Pháp Luân Chiếu Minh

Đại Hội Vô Vi 2014, Ôn Lại Phương Pháp Công Phu Vấn Đạo, p7

Phần 17: Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Hội Vô Vi 2012, Chung Vui Hạnh Ngộ, p3

Phần 18: Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Hội Vô Vi 2012, Chung Vui Hạnh Ngộ, p4

 

Phần 19: Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Hội Vô Vi 2012, Chung Vui Hạnh Ngộ, p5

Phần 20: Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Hội Vô Vi 2012, Chung Vui Hạnh Ngộ, p6

Phần 21: Thiền Định

Đại Hội 2009 ngày 3, Phần Thiền Định, 3p1

 

Phần 22: Thiền Định

Đại Hộì Vô Vi 2013, Đề Tài Thiền Định, p4

Phần 23: Thiền Định

Đại Hộì Vô Vi 2013, Đề Tài Thiền Định, p5

Phần 24: Thiền Định

Đại Hộì Vô Vi 2013, Đề Tài Thiền Định, p6