• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chung Thiền Tự Thức

Chung Thiền Tự Thức, phần 1

ngày 21/4/2000, p1

Chung Thiền Tự Thức, phần 2

ngày 23/4/2000, p2

Chung Thiền Tự Thức, phần 3

ngày 24/4/2000, p3

“Tự sửa mình từ trược tới thanh, từ động đi tới tịnh đó mới là thực tâm người tu.  Các bạn ăn ngon, ngũ yên, mặt mày tươi sáng, dứt khoát được Tình Tiền Duyên Nghiệp ở thế gian thì mặt mới tươi sáng được.  Không dứt khoát được Tình Tiền Duyên Nghiệp là cũng tuổi với người ta mà mình già hơn họ .”

Ghi lại lời Đức Thầy