• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mẫu Ái 1970 - 1975

Mẫu Ái 1970 - 1975

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

01 Mẫu Ái

10-10-1970 SàiGòn mp3

02 Mẫu Ái

09-12-1971 SàiGòn mp3
03 Mẫu Ái 09-03-1972 SàiGòn

mp3

04 Mẫu Ái 10-15-1972 SàiGòn mp3
05 Mẫu Ái 11-25-1972 SàiGòn mp3
06 Mẫu Ái 01-20-1973 SàiGòn mp3
07 Mẫu Ái 04-07-1973 SàiGòn mp3
08 Mẫu Ái 05-26-1973 SàiGòn mp3
09 Mẫu Ái 08-04-1973 SàiGòn mp3
10 Mẫu Ái 09-08-1973 SàiGòn mp3
11 Mẫu Ái 10-13-1973 SàiGòn mp3
12 Mẫu Ái 11-24-1973 SàiGòn mp3
13 Mẫu Ái 02-23-1974 SàiGòn mp3
14 Mẫu Ái 03-23-1974 SàiGòn mp3
15 Mẫu Ái 05-25-1974 SàiGòn mp3
16 Mẫu Ái 06-22-1974 SàiGòn mp3

17 Mẫu Ái

06-22-1974 SàiGòn mp3
18 Mẫu Ái 11-16-1974 SàiGòn mp3
19 Mẫu Ái 01-25-1975 SàiGòn mp3

20 Mẫu Ái

03-08-1975 SàiGòn mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.