• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1992a

Băng Giảng 1992

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Thiền Đường Thiền Thức 1 02-11-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức 2 02-11-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức 3 02-11-1992 Santa Ana, CA, USA mp3

Thiền Đường Thiền Thức 4

02-13-1992 Santa Ana, CA, USA mp3

Thiền Đường Thiền Thức 5

02-13-1992

Santa Ana, CA, USA

mp3
Thiền Đường Thiền Thức 6 02-13-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức 7 02-13-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức 8 02-13-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Inglewood 1 02-14-1992 Culver City, CA, USA mp3
Thiền Đường Inglewood 2 02-14-1992 Culver City, CA, USA mp3
Thiền Đường Inglewood 3 02-14-1992 Culver City, CA, USA mp3
Thiền Đường Inglewood 4 02-14-1992 Culver City, CA, USA mp3
Tiệc Đàm 02-15-1992 Los Angeles, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 1 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 2 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 3 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 4 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 5 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 6 02-19-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 7 02-21-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thiền Đường Thanh Hòa 8 02-21-1992 San Diego, CA, USA mp3
Thuyết Pháp tại Thiền Viện Vĩ Kiên 02-22-1992 Cedar Pines Park, CA, USA mp3
Thiền Viện Vĩ Kiên Luận Đàm 1 02-22-1992 Cedar Pines Park, CA, USA mp3
Thiền Viện Vĩ Kiên Luận Đàm 2 02-23-1992 Cedar Pines Park, CA, USA mp3

Thiền Viện Vĩ Kiên Luận Đàm 3

02-23-1992 Cedar Pines Park, CA, USA mp3

Thiền Viện Vĩ Kiên Luận Đàm 4

02-23-1992

Cedar Pines Park, CA, USA

mp3
Thiền Viện Vĩ Kiên Luận Đàm 5 02-24-1992 Cedar Pines Park, CA, USA mp3

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.