• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Đức Thầy thuyết giảng:

"Càng niệm càng giải được sầu; Trí sáng mới Nhập Định; Thầm tu thầm tiến; Giai cấp không phải người Chơn Tu; Tiền tài danh vọng đi sai đường tu"

ngày 8/15/1994, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Vấn Đạo

 

ngày 8/15/1994, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Vấn Đạo

ngày 8/15/1994, p3

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Đức Thầy Minh Giảng.

Dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải; Niệm Phật để quân bình; Để tới sự thanh nhẹ; Lấy tình thương Trời Phật cảm hóa tình người.

ngày 8/16/1994, p4

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Bế Mạc

Tâm linh chịu khai triển thì tâm thức phát triển.

ngày 8/22/1994, p5

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Bế Mạc (tiếp theo)

Người tu không được giận ai; Đường nào một đường mà thôi.

ngày 8/22/1994, p6

 

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Hát cổ nhạc: Quý Yêu Trời, Từ Bi Nhiệm Mầu, Cuộc Sống Phù Sanh

ngày 8/22/1994, p7

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Thể Dục Trị Liệu

ngày 8/22/1994, p8