• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1990

Băng Giảng 1990

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Vui Xuân 1 Montreal 01-01-1990 Montreal, Canada mp3
Vui Xuân 2 Montreal 01-01-1990 Montreal, Canada mp3
Vui Xuân 3 Montreal 01-01-1990 Montreal, Canada mp3
Tiến Thân 03-26-1990 xxxx mp3

Đức Thầy giảng tại Adelaide

05-01-1990 Adelaid mp3

Luận Đạo 1 Perth

05-05-1990

Perth, Úc Châu

mp3
Luận Đạo 2 Perth 05-05-1990 Perth, Úc Châu mp3
Trực Diện Quán Thông 05-05-1990 Perth, Úc Châu mp3
Luận Đạo 3 Perth 05-06-1990 Perth, Úc Châu mp3
Luận Đạo 4 Perth 05-06-1990 Perth, Úc Châu mp3
Tu Thiền Dưỡng Sinh 1 Melbourn 06-02-1990 Melbourn, Úc Châu mp3
Tu Thiền Dưỡng Sinh 2 Melbourn 06-02-1990 Melbourn, Úc Châu mp3
Tu Thiền Dưỡng Sinh 3 Melbourn 06-02-1990 Melbourn, Úc Châu mp3
Tu Thiền Dưỡng Sinh 4 Melbourn 06-02-1990 Melbourn, Úc Châu mp3
Sửa Sắc Đẹp 1 Sydney 06-05-1990 Sydney, Úc Châu mp3
Sửa Sắc Đẹp 2 Sydney 06-05-1990 Sydney, Úc Châu mp3
Tình Thương và Đạo Đức 1 Sydney 06-08-1990 Sydney, Úc Châu mp3
Tình Thương và Đạo Đức 2 Sydney 06-09-1990 Sydney, Úc Châu mp3
Tân Niên Hành Hương Florida 08-10-1990 Florida, USA mp3
Tết Long Vân Tham Thiền ngày 3 07-04-1988 California, USA mp3
Khai Triển Điển Quang 1 Quebec 10-05-1990 Quebec, Canada mp3
Khai Triển Điển Quang 2 Quebec 10-05-1990 Quebec, Canada mp3
Khai Triển Điển Quang 3 Quebec 10-05-1990 Quebec, Canada mp3
Khai Triển Điển Quang 4 Quebec 10-05-1990 Quebec, Canada mp3
Khai Triển Điển Quang 5 Quebec 10-05-1990 Quebec, Canada mp3
Luận Đàm 1 Quebec 10-09-1990 Quebec, Canada mp3
Luận Đàm 2 Quebec 10-09-1990 Quebec, Canada mp3
Luận Đàm 3 Quebec 10-09-1990 Quebec, Canada mp3
Tiệc Đàm 1 Paris 12-30-1990 Paris, France mp3
Tiệc Đàm 2 Paris 12-30-1990 Paris, France mp3

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.