• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy thuyết giảng tại Nam California 1985

1985 Đức Thầy thuyết giảng tại Nam California


"Tôi đã đích thân hành, học đạo, phải hành đạo, phải thực hiện cho kỳ được dũng chí trong thanh tịnh xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn nhiên hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh.  Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bịnh hoạn mà chính tôi đã mang sau cuộc Đại Hội tại Pháp.  Tất cả bạn đạo đến, đem những nghiệp duyên nặng trược, phần thanh điển phải gánh vác sau ngày gánh vác đó tôi phải thọ bịnh.  Nhưng mà không nãn chí tu học, phải cương quyết làm nhiều nữa, chúng ta mới thấy rằng ông Trời, đấng Cha Trời đã làm việc rất nhiều, ban thanh khí cho càn khôn vũ trụ không ngừng nghĩ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh cho chúng sanh, để biến thành ân sư, để xây dựng tâm linh của mọi cá nhơn.  Chúng ta đang sống trong mọi nghịch cảnh, nghịch thuận hằng ngày đó là cơ hội để cho chúng ta thức tâm.  Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị từ trong gia can động loạn trở về sự thanh tịnh với đại nguyện cống hiến tử vì Đạo và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi, chính ta đi chúng ta mới tự.  Chúng ta phải làm, chúng ta mới có thanh tịnh, cho nên thực hành mới quy nguyên, quân bình của nội tâm.  Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám viếu ghi chép thị phi động loạn ghiêm vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được.  Cho nên chúng ta phải làm, làm những gì?  Làm những điều cứu khổ ban vui.  Muốn cứu khổ ban vui phải làm thế nào?  Phải hy sinh tánh hư tật xấu."