• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng tại Montréal 1984

Video Đức Thầy giảng tại Montréal đầu năm 1984

"Muốn nói tới nghiệp. Trước khi nói nghiệp phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. "Khổ Tâm Là Nghiệp". Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ thì gia đình chúng ta không còn nghiệp. Nếu chúng ta còn ở trong cái lý chấp nhất, nói kẽ tu người không. Đó là lý chấp nhất, mà hòa tan trong khổ rồi mới thấy là lập hạnh, mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực học của chính mình. Tự Tu Tự Tiến ảnh hưởng những người ở trong gia đình chúng ta, đó là nghiệp, mà chính ta tạo ra mà ngày nay ta cảm thấy khổ, và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì Phước Huệ Song Tu, mới về nguồn cội."

Ghi lại lời Đức Thầy