• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 p5

Khóa Học "Kinh A D Đà 1986 tại Úc Châu "

Đức Thầy đọc trang 173 - 195

Hết

ngày 9/1/1986, KADD 7p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng: "Thật tâm đặt vấn đề giải thoát thì người đó mới đạt pháp"

Bạn đạo phát biểu cảm tưởng

ngày 9/1/1986, KADD 7p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn đạo phát biểu cảm tưởng

ngày 9/1/1986, KADD 7p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn đạo phát biểu cảm tưởng

ngày 10/1/1986, KADD 7p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn đạo phát biểu cảm tưởng

Đức Thầy giảng sau khi bạn đạo phát Đại Nguyện

Lễ Bế Mạc

ngày 10/1/1986, KADD 7p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng ngày Bế Mạc và đọc thơ

Văn Nghệ

ngày 10/1/1986, KADD 7p6

 
 


 

 


 

 
 

Tài Liệu Tu Học