• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 p4

Khóa Học "Kinh A D Đà 1986 tại Úc Châu "

Đức Thầy đọc trang 109 - 130

ngày 7/1/1986, KADD 6p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng: "Chúng ta phải Hành Tâm Hành Xác mới có cơ hội thức tâm"

ngày 7/1/1986, KADD 6p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng Y Lý Trị Bịnh

ngày 7/1/1986, KADD 6p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng tại sao phải thở bằng bụng

ngày 7/1/1986, KADD 6p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 7/1/1986, KADD 6p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 130 - 145

ngày 8/1/1986, KADD 6p6

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 8/1/1986, KADD 6p7

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 8/1/1986, KADD 6p8

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 8/1/1986, KADD 6p9

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

Đức Thầy giảng cho Minh Sơn

ngày 8/1/1986, KADD 6p10

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 146 - 159

ngày 9/1/1986, KADD 6p11


Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 160 - 173

ngày 9/1/1986, KADD 6p12

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

Đức Thầy giảng: "Tiền kiếp có tu mới chịu làm phước"

ngày 9/1/1986, KADD 6p13

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

Đức Thầy giảng: "Sựđoàn kết đến làm việc gì cũng dễ dàng"

ngày 9/1/1986, KADD 6p14 


 
 

Tài Liệu Tu Học