• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 p3

Khóa Học "Kinh A D Đà 1986 tại Úc Châu "

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 4/1/1986, KADD 5p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 4/1/1986, KADD 5p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo,

Đức Thầy giảng

ngày 4/1/1986, KADD 5p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 4/1/1986, KADD 5p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 5/1/1986, KADD 5p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 5/1/1986, KADD 5p6

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 5/1/1986, KADD 5p7

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 48 - 109

ngày 6/1/1986, KADD 5p8

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 6/1/1986, KADD 5p9

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 6/1/1986, KADD 5p10

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

ngày 6/1/1986, KADD 5p11


Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thảo luận tu học,

Động Tịnh Thanh Thoát

ngày 6/1/1986, KADD 5p12

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Bạn Đạo thực tập vấn đạo

Đức Thầy giảng: 'Hành mới Quán Thông. Tâm Định mới là Thanh Tịnh

ngày 6/1/1986, KADD 5p13 


 
 

Tài Liệu Tu Học