• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 p2

Khóa Học "Kinh A D Đà 1986 tại Úc Châu "

Thiên Đàng Du Ký

ngày 3/1/1986, KADD 3p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Thượng Đế Giảng Chơn Lý

ngày 3/1/1986, KADD 3p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Hồn Vía Tương Hội

ngày 3/1/1986, KADD 3p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Thượng Đế Giảng Chơn Lý

ngày 3/1/1986, KADD 3p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Địa Ngục Du Ký

Phụ Ái Mẫu Ái

ngày 3/1/1986, KADD 3p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Thiên Đàng Du Ký

Phụ Ái Mẫu Ái

Phép Xuất Hồn

ngày 3/1/1986, KADD 3p6

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Văn Tự Vô Vi

Thiên Đàng Du Ký

Luân Hồi Du Ký

ngày 3/1/1986, KADD 3p7

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng

ngày 3/1/1986, KADD 3p8

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 41 - 47

ngày 4/1/1986, KADD 4p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 48 - 53

ngày 4/1/1986, KADD 4p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 53 - 57

ngày 4/1/1986, KADD 4p3


Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Chia nhóm tu học

ngày 4/1/1986, KADD 4p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 57 - 71

ngày 4/1/1986, KADD 4p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 71 - 80

ngày 4/1/1986, KADD 4p6

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng trang 80 - 87

ngày 4/1/1986, KADD 4p7


 
 

Tài Liệu Tu Học