• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 p1

Khóa Học "Kinh A D Đà 1986 tại Úc Châu "

Đức Thầy Khai Mạc,

ngày 1/1/1986, KADD 1p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng phần 1,

ngày 1/1/1986, KADD 1p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Vấn Đạo 1,

ngày 1/1/1986, KADD 1p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Vấn Đạo 2,

ngày 1/1/1986, KADD 1p4

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Thảo Luận Đạo 1,

ngày 1/1/1986, KADD 1p5

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Thảo Luận Đạo 2,

ngày 1/1/1986, KADD 1p6

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng, phần 2,

ngày 2/1/1986, KADD 2p1

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng, phần 3,

ngày 2/1/1986, KADD 2p2

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng, phần 4,

ngày 2/1/1986, KADD 2p3

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng, phần 5,

ngày 2/1/1986, KADD 2p4

Phân giải Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Đức Thầy giảng, phần 6,

ngày 2/1/1986, KADD 2p5

Phân giải về Pháp Luân Thường Chuyển. Bài giảng Siêu Diệu

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Vấn Đạo 3,

ngày 2/1/1986, KADD 2p6Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Vấn Đạo 4,

ngày 2/1/1986, KADD 2p7

Khóa Học "Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu"

Vấn Đạo 5,

ngày 2/1/1986, KADD 2p8

Đức Thầy giảng về Thượng Đế

  
 

Tài Liệu Tu Học