• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2010 ngày 2

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 2, 3p1

Buối sáng ngày thứ tư 22.09.2010

Thiết Thực Tu Hành

Đại Hội 2010 ngày 2, 3p2

Buối sáng ngày thứ tư 22.09.2010

Thiết Thực Tu Hành (tiếp theo)

Đại Hội 2010 ngày 2, 3p3

Buối trưa ngày thứ tư 22.09.2010

Thiết Thực Tu Hành (tiếp theo)

Thonon_van_dao_8-2.jpg Thonon_van_dao_9-2.jpg Thonon_van_dao_10-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 2, 3p4

Buối trưa ngày thứ tư 22.09.2010

Thiết Thực Tu Hành (tiếp theo)Đại Hội 2010 ngày 2, 3p5

Buối trưa ngày thứ tư 22.09.2010

Thiết Thực Tu Hành (tiếp theo)

Thông Báo Kinh SáchĐại Hội 2010 ngày 2, 3p6

Buối tối ngày thứ tư 22.09.2010

Cứu Khổ Ban Vui

Thiền Viện Nhẫn Hòa

 

Thonon_van_dao_11-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 2, 3p7

Buối tối ngày thứ tư

22.09.2010

T/Đ Florida