• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2010 ngày 1

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 1, 1p1

Buối sáng ngày thứ ba 21.09.2010

Khai mạc Đại Hội

Đại Hội 2010 ngày 1, 1p2

Chương Trình:

"Tu Học Vấn Đạo"

Đại Hội 2010 ngày 1, 1p3

"Tu Học Vấn Đạo" (tiếp theo)

Thonon_van_dao_8-2.jpg Thonon_van_dao_9-2.jpg Thonon_van_dao_10-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 1, 1p4

"Tu Học Vấn Đạo" (tiếp theo)Đại Hội 2010 ngày 1, 2p1

Buồi chiều ngày thứ ba 21.09.2010

Ôn lại Phương Pháp Công Phu: Pháp Niệm Phật

Đại Hội 2010 ngày 1, 2p2

Ôn lại Phương Pháp Công Phu: Pháp Niệm Phật

(tiếp theo)

 

Thonon_van_dao_11-2.jpg Thonon_van_dao_12-2.jpg Thonon_van_dao_13-2

Đại Hội 2010 ngày 1, 2p3

Ôn lại Phương Pháp Công Phu: Pháp Niệm Phật

(tiếp theo)

 

Đại Hội 2010 ngày 1, 2p4

Ôn lại Phương Pháp Công Phu: Pháp Niệm Phật

(tiếp theo)

 

Đại Hội 2010 ngày 1, 2p5

Ôn lại Phương Pháp Công Phu: Pháp Niệm Phật

(tiếp theo)