• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thầy giảng 5

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Thonnon Thầy giảng 4

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 4

Thonnon Thầy giảng 5

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 5

Thonnon Thầy giảng 6

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 6
Thonon_van_dao_8-2.jpg Thonon_van_dao_9-2.jpg Thonon_van_dao_10-2.jpg

Thonnon Vấn Đạo 8

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 61 - 72: Thiền là gì ? Tu là gì ? Thiền theo Pháp Lý Vô Vi sẽ gặt được kết quả gì ? Tu tắc là tu làm sao ? Tu theo Vô Vi có khó không ?

Thonnon Vấn Đạo 9

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 73 - 84: Tại sao ngồi trên nghế cũng được - Tại sao ngồi thiền lại nhắm mắt - Tại sao lại co lưỡi răng kề răng - Phại tu bao lâu mới xuất hồn - Tại sao ông Tám không nhận đệ tử

Thonnon Vấn Đạo 10

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 23 Câu Hỏi

Câu số 85-107: Tu mà không gần Minh Sư rui đi sai đường thì ai chỉ dẫn - Lạc trong điển giới - Khi soi hồn tay bị dựt - Nghe tiếng ùù là sao ? Thiền 24/24 là Thiền cách nào ? Có nên nghe băng giảng không ?

Thonon_van_dao_11-2.jpg Thonon_van_dao_12-2.jpg Thonon_van_dao_13-2

Thonnon Vấn Đạo 11

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 13 Câu Hỏi

Câu số 108 - 120 : Tại sao chúng ta không có niềm tin - Cái gì cạn trở chúng ta hành thiền - Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu khổ đau - Trong lúc thiền định có niệm Phật được không ? Phải làm sao bớt hung giữ - Làm cách nào tìm lại sự tự tin

Thonnon Vấn Đạo 12

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 16 Câu Hỏi

Câu số 121 - 136: Bàn thờ hoa quả - Đỉnh đầu điển phóng cao - Khi soi hồn có vòng sáng - Thở pháp luân hàng giờ - Lạy kính trong phòng thiền - Hồn là vô sanh bất diệt - Khi hồn đi chịu tội - Niệm Phật nên tập trung nơi chân mày

Thonnon Vấn Đạo 13

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 13 Câu Hỏi

Câu số 137 - 149: Người tu Vô Vi làm như thế nào cho trọn vẹn Đời Đạo song tu - Sự liên hệ Cha Mẹ và con cái như thế nào ? Sự khác biệt người có tu và người không tu như thế nào ? Pháp luân thường chuyển bị kẹt

Thonon_van_dao_14-2 Thonon_van_dao_15-2 Thonon_van_dao_16

Thonnon Vấn Đạo 14

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 16 Câu Hỏi

Câu số 150 - 165: Miếng mềđay vàng và bạc - Có nhiều lúc khi thiền định người to phình ra - Khi thiền định bị tạp niệm cần nghe băng - Thiền là ngoại bất tướng, Định là nội bất động -

Thonnon Vấn Đạo 15

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 166 - 177: Thở chứng minh thấy có cụt gì ở bụng - Mới hành pháp thấy đầu tê - Thức hóa đồng - Sau một thời gian Tu Thiền làm sao chứng minh là mình có Điển - Cho máu là mất điển

Thonnon Vấn Đạo16

Khóa Học Thonon Lac Léman

21-02-1998, 11 Câu Hỏi

Câu số 178 - 188 : Ngũ nằm thì luồn điển có bị đi ngang trong ngũ hành không - Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào ? Có thể làm Thiền Định trước Pháp Luân không ? Tại sao khi nổ bộđầu tâm con rất sợ. Khi Soi Hồn tư tưởng bị phân tán thì phải niệm phật nhưng lúc đó niện phật cũng không hết được thì phại làm sao ?

Thonon_van_dao_17-2.jpg

Thonon_van_dao_18-2.jpgThonnon Vấn Đạo 17

Khóa Học Thonon Lac Léman

21-02-1998, 8 Câu Hỏi

Câu số 189 - 196 : Những âm thanh tiếng động mà chúng ta có thể nghe được trong lúc Thiền Định là gì ? Sau khi Soi Hồn và Pháp Luân Thiền Định, luồn điển rút trên bộ đầu, luồn điển rút đó trược hay thanh - Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển hơi thở vào tới thận cảm thấy đau, như vậy bị triệu chứng gì ?

Thonnon Vấn Đạo 18

Khóa Học Thonon Lac Léman

21-02-1998, 14 Câu Hỏi

Câu số 197 - 210 : Khi thở Chứng Minh tim đập nhanh là sao ? Khi niệm Phất thì niệm luôn sáu luân xa tốt hay là trụ trên đỉnh đầu tốt - Lúc lạy kính có hại cho những người chung quanh không ? Khi con nguyện thì ngắp nhiều, nước mắt chảy như khóc - Thưởng kính ngày nào cũng được hay phải là ngày rằm mồng một