• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
08/29/2015 Bài giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần 1) tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985 ;
Nhạc: " Thương Yêu Tha Thứ " "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3
08/22/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 208" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1975 ;
Nhạc: " Mẹ Hiền Yêu Dấu" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
08/15/2015 Bài giảng về Gia Đình và Tình Thương tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1975 ;
Nhạc: " Bạn Ơi 3"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
08/08/2015 Bài giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần cuối) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984 ;
Nhạc: " Bức Tranh Trời "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
08/01/2015 Bài giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần 2) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984 ;
Nhạc: " Khí Giới Tình Thương "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it