• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
03/25/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần 1) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: "Giã Từ Sân Si"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
03/18/2017 Trích đoạn bài giảng "Pháp Là Gì?" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 14 tháng 7 năm 1974;
Nhạc: "Thức Tâm"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
03/11/2017 Bài giảng "HÒA" (phần 3) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 25 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Đạo Đời Sáng Trong"; Vấn Đạo
California, USA mp3
03/04/2017 Bài giảng "HÒA" (phần 2) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 25 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
California, USA mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it