• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/25/2015 Bài giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần 1) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984 ;
Nhạc: " Hãy Nhắc Cho Nhau "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
07/18/2015 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần cuối) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985 ;
Ngâm Thơ: " Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần "; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
07/11/2015 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 2) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985 ;
Nhạc: " Quê Mẹ "; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
07/04/2015 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 1) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985 ;
Nhạc: " Xa Quê Hương"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it