• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/03/2015 Bài giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần cuối) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10 tại Montréal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991 ;
Nhạc: " Nguyện Tu "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/26/2015 Bài giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần 2) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10 tại Montréal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991 ;
Nhạc: " Thực Hành "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/19/2015 Bài giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần 1) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10 tại Montréal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991 ;
Nhạc: " Quý Yêu Thầy "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/12/2015 Bài giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần cuối) tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985 ;
Nhạc: " Cô Gái Phù Sinh "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3
09/05/2015 Bài giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần 2) tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985 ;
Nhạc: " Chơn Linh "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it