• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
09/24/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần 1) ;
Nhạc: "Bài Thơ Dâng Thầy"; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3
09/17/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần cuối);
Nhạc: "Vui Xuân Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
09/10/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần 2);
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
09/03/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần 1);
Nhạc: "Diệu Pháp Vô Vi"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
08/27/2016 Lời Chú Giảng Hồi 33 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: "Mười Thương"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/20/2016 Lời Chú Giảng Hồi 27 & 29 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: "Đi Với Tôi"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/13/2016 Bài Giảng "Cờ Bạc" (phần cuối) ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Atlantic City, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Tình Thâm Bạn Đạo"; Vấn Đạo
Atlantic City, Mỹ Quốc mp3
08/06/2016 Bài Giảng "Cờ Bạc" (phần 2) ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Atlantic City, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Duyên Lành"; Vấn Đạo
Atlantic City, Mỹ Quốc mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it