• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/13/2014 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 6" tại Montréal, Canada; Nhạc: "Diệu Pháp Vô Vi"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
12/06/2014 Bài Giảng "Mẫu Ái Kỳ 201" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 25 tháng 1 năm 1975; Nhạc: "Ánh Sáng Nhiệm Mầu"; Vấn Đạo Sài Gòn, Việt Nam mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it