• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
11/28/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 160" ngày 15 tháng 2 năm 1974 tại Sài Gòn, Việt Nam ;
Nhạc: " Quê Mẹ "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/21/2015 Bài "Sấm Tu Hành" của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu viết vào khoảng năm 1963 tại Sài Gòn, Việt Nam ;
Nhạc: " Lão Là Ai "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/14/2015 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 28 tháng 01 năm 1973 ;
Nhạc: " Mẹ Tôi "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/07/2015 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 27 tháng 01 năm 1973 ;
Nhạc: " Nhìn Con "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it