• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
04/19/2014 Bài giảng "Chương Kinh 16" tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Ai Buồn Hơn Ai"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/12/2014 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn ngày 30 tháng 5 năm 1972; Nhạc: "Về Với Mẹ Yêu"; Vấn Đạo Sài Gòn, Việt Nam mp3
04/05/2014 Trích đọan bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" (phần 4) tại Thiền Viện Hai Không ngày 21 tháng 6 năm 1986; Nhạc: "Thực Hành"; Vấn Đạo Oroville, California mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it