• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
01/24/2015 Bài giảng "Bầu Trời Thanh Tịnh" tại SàiGòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Thuyền Về Bến Giác"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/17/2015 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 8" tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Thức Tâm"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/10/2015 Bài giảng "Tự Hành Chơn Pháp" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/03/2015 Bài giảng trong Khóa Trung Hiếu tại Sydney, Úc Châu, ngày 1 tháng 1 năm 1994;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it