• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/25/2014 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 5"; Nhạc: "Thực Hành Tự Cứu"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
10/18/2014 Trích đoạn bài giảng "Thực Hành Tâm Đạo"; Ngâm Thơ: "Nhắc Nhở"; Vấn Đạo xxx, xxx mp3
10/11/2014 Trích đoạn bài giảng "Nhẫn Tính" tại Úc Châu ngày 16 tháng 2 năm 1994; Ngâm Thơ: "Nhịn Nhục"; Vấn Đạo xxx, Úc Châu mp3
10/04/2014 Bài giảng "Khai Triển Điển Quang" tại Quebec, Canada ngày 5 tháng 10 năm 1990; Nhạc: "Chúng Ta Tu"; Vấn Đạo Quebec, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it