• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/09/2017 Bài Giảng tại Úc Châu năm 1987;
Nhạc: "Thân Ta Là Hạt Bụi"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
12/02/2017 Bài Giảng "Dục Vọng Bất Thành" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 1 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Trồng Cây"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it