• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/06/2016 Bài Thuyết Giảng "Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình" tại Montréal, Canada, ngày 31 tháng 12 năm 1988 ;
Nhạc: " Xuân Di Lạc "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/30/2016 Lời Chú Giảng Phần Mở Đầu & Hồi 1 bộ sách "Thiên Đàng Du Ký" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, ngày 6 tháng 10 năm 1987 ;
Nhạc: " Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
01/23/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 3) ;
Nhạc: " Thực Hành "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/16/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 2) ;
Nhạc: " Tiên Giới Thiền Tâm "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/09/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 1) ;
Nhạc: " Mẹ Từ Bi"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/02/2016 Bài giảng tại Melbourne,Úc Châu, ngày 10 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: " Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it