• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
01/21/2017 Bài giảng "Tự Hành Chơn Pháp" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/14/2017 Bài thuyết giảng ngày 7 tháng 1 năm 1999 tại Romrod, Sydney;
Nhạc: "Tình Thương Đạo Đức"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
01/07/2017 Bài thuyết giảng ngày 1 tháng 1 năm 1980 (phần 2);
Nhạc: "Bức Tranh Trời"; Vấn Đạo
???, ??? mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it