• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thonon Vấn Đạo 9

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Thonnon Thầy giảng 4

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 4

Thonnon Thầy giảng 5

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 5

Thonnon Thầy giảng 6

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998

Đức Thầy giảng 6
Thonon_van_dao_8-2.jpg Thonon_van_dao_9-2.jpg Thonon_van_dao_10-2.jpg

Thonnon Vấn Đạo 8

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 61 - 72: Thiền là gì ? Tu là gì ? Thiền theo Pháp Lý Vô Vi sẽ gặt được kết quả gì ? Tu tắc là tu làm sao ? Tu theo Vô Vi có khó không ?

Thonnon Vấn Đạo 9

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 73 - 84: Tại sao ngồi trên nghế cũng được - Tại sao ngồi thiền lại nhắm mắt - Tại sao lại co lưỡi răng kề răng - Phại tu bao lâu mới xuất hồn - Tại sao ông Tám không nhận đệ tử

Thonnon Vấn Đạo 10

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 23 Câu Hỏi

Câu số 85-107: Tu mà không gần Minh Sư rui đi sai đường thì ai chỉ dẫn - Lạc trong điển giới - Khi soi hồn tay bị dựt - Nghe tiếng ùù là sao ? Thiền 24/24 là Thiền cách nào ? Có nên nghe băng giảng không ?

Thonon_van_dao_11-2.jpg Thonon_van_dao_12-2.jpg Thonon_van_dao_13-2

Thonnon Vấn Đạo 11

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 13 Câu Hỏi

Câu số 108 - 120 : Tại sao chúng ta không có niềm tin - Cái gì cạn trở chúng ta hành thiền - Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu khổ đau - Trong lúc thiền định có niệm Phật được không ? Phải làm sao bớt hung giữ - Làm cách nào tìm lại sự tự tin

Thonnon Vấn Đạo 12

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 16 Câu Hỏi

Câu số 121 - 136: Bàn thờ hoa quả - Đỉnh đầu điển phóng cao - Khi soi hồn có vòng sáng - Thở pháp luân hàng giờ - Lạy kính trong phòng thiền - Hồn là vô sanh bất diệt - Khi hồn đi chịu tội - Niệm Phật nên tập trung nơi chân mày

Thonnon Vấn Đạo 13

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 13 Câu Hỏi

Câu số 137 - 149: Người tu Vô Vi làm như thế nào cho trọn vẹn Đời Đạo song tu - Sự liên hệ Cha Mẹ và con cái như thế nào ? Sự khác biệt người có tu và người không tu như thế nào ? Pháp luân thường chuyển bị kẹt

Thonon_van_dao_14-2 Thonon_van_dao_15-2  

Thonnon Vấn Đạo 14

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 16 Câu Hỏi

Câu số 150 - 165: Miếng mềđay vàng và bạc - Có nhiều lúc khi thiền định người to phình ra - Khi thiền định bị tạp niệm cần nghe băng - Thiền là ngoại bất tướng, Định là nội bất động -

Thonnon Vấn Đạo 15

Khóa Học Thonon Lac Léman

20-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 166 - 177: Thở chứng minh thấy có cụt gì ở bụng - Mới hành pháp thấy đầu tê - Thức hóa đồng - Sau một thời gian Tu Thiền làm sao chứng minh là mình có Điển - Cho máu là mất điển