• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thonnon Vấn Đạo 4

DH_98_Thay_giang_CKBV Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg
Đại Hội kỳ 17, 1998

Đức Thầy giảng về Cứu Khổ

Ban Vui

Thonnon Thầy giảng 1

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998

Đức Thầy giảng 1

Thonnon Thầy giảng 2

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998

Đức Thầy giảng 2
Thonon_Thay_giang_3-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg

Thonnon Thầy giảng 3

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998

Đức Thầy giảng 3

Thonnon Vấn Đạo 1

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998

Câu số 1 - 10: Hỏi về Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, tại sao gọi là Vô Sinh, Như thế nào mới gọi là Định, Tam công, Tu bằng trí bằng ý

Thonnon Vấn Đạo 2

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 12 Câu Hỏi

Câu số 11 - 22: Khẩu nghiệp, Thân nghiệp, Ý nghiệp; Ba cỏi Thiên Địa Nhân; Giữ được đầm ấm trong gia can; Niệm Phật; Ngũ ngồi; Quán Thông; Trực Giác - Thiền Giác; Vô quái ngại 

Thonon_van_dao_3-2.jpg Thonon_van_dao_4-2.jpg Thonon_van_dao_5-2

Thonnon Vấn Đạo 3

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 13 Câu Hỏi

Câu số 23 - 35: Tào Khê là gì? Thế nào là chủ kiến; Tự tiến xuyên; Gốc của luồn điển trong cơ tạng nằm nơi nào? Phục vụ có khai thông được luồn điển cơ tạng không? Làm sao biết mình Thanh Tịnh; Tuệ Giác; Huệ Giác

Thonnon Vấn Đạo 4

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 8 Câu Hỏi

Câu số 36 - 43: Người thành đạo rất hiếm...; Làm cách nào phổ biến cho mọi người đồng hưởng; Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng; Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh là mình có điển; Luồn điển của Thầy giảng trực tiếp có khác với luồn điển Thầy giảng trong băng không ? 

Thonnon Vấn Đạo 5

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 6 Câu Hỏi

Câu số 44 - 49: Làm sao hòa tan trong khổ mà không thấy khổ; Sau khi thiền khoảng 45" thì đầu cảm thấy nóng bỏng; Thích ngồi thiền ban đêm nhưng sống một mình lại sợ; Ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội, như vậy có hành đúng pháp hay không ?; Khi hành Pháp Luân Chứng Minh hai hàm răng đáng lấp cập vào nhau, đó là vì lý do gì ?

Thonon_van_dao_6-2 Thonon_van_dao_7-2  

Thonnon Vấn Đạo 6

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 6 Câu Hỏi

Câu số 50 - 55: Xuất vía trong bản thể, và ngoài bản thẻ; Có luồn điển rút trên bộ đầu; Thế nào là Pháp Luân Thường Chuyển; Tại sao khi thiền xong không ngũ được; Tại sao khi niện Phật ...

Thonnon Vấn Đạo 7

Khóa Học Thonon Lac Léman

19-02-1998, 5 Câu Hỏi

Câu số 56 - 60: Tại sao tu hoài mà không tiến; Những ngày giổ ông bà...; Bắt ấn tam muội có nghiã gì; Điển hồi lại;  Tập theo Thái Cực Quyền