• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suối Đạo Vô Vi - Audio_3-mp3

Suối Đạo Vô Vi - Audio - mp3 giúp Quý Vị có thể tải xuống máy để nghe những khi không có Wi-Fi

Title Live Streaming Download, iPhone, iPad
81_«Tôi là bé tám » Lấy trời làm nhà lấy đất làm giường- Lời thuật tiểu sử Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
80_Sanh tử 1 lượt-Sanh lão bệnh tử khổ-Bệnh do tánh sanh tướng do tâm phát- Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
79_Thượng đế là đại thanh tịnh-Thức hòa đồng- Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
78_Mê chấp-Phá mê phá chấp-thị phi-Ngộ không-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
77_Mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên-Phó mặt cho Trời-Pháp tràng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
76_Thiên chúa và Vô Vi- Hy sinh theo Thiên Ý- Tình Thương Đức Chúa KiTô- Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
75_Sắc đẹp là hành đương sự-Nguyên điển-Duyên ngộ duyên-những mẫu chuyện vui của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
74_Đại bi-đại trí-đại dũng-Từ bi hỷ xả-Biển yêu nhân gian- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
     

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

  Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.