• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu-DVD-4

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-1

1.  Ôn lại Phương Pháp Công Phu 00:00
2. Thiền là gì? 00:06:55
3.  Cách ngồi Thiền 00:18:39
4. Pháp Soi Hồn 00:54:47
5. Pháp Luân Thường Chuyển 01:04:08

Ghi Chú: Quý Vị có thể nhấn vô cuối góc tay phải dấu YouTube để coi theo tường chương với số mầu xanh

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-2

Phần Thiền Định 2009

1. Pháp Luân Thường Chuyển 00:00
2. Thiền Định 00:30:53
3. Phương pháp nào giúp mình Định 01:06:09
4. Xã Thiền 01:20:35
5. Niệm Phật 01:35:32

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-3

Pháp Niệm Phật
1. Tu Vô Vi khác với các Pháp khác ở chổ nào?  00:00
2. Pháp Niệm Phật 00:25:32
3. Ích lợi của Pháp Niệm Phật 00:44:41
4. Phương Thức Niệm Phật 01:08:43

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-4

1. Tư thế ngồi Thiền 00:00
2. Ý nghĩa của Co Lưỡi Răng Kề Răng 00:10:15
3. Tại sao phải niệm NMADDP ba lần? 00:17:10
4. Quy Y Phật, Quy Pháp,  Quy Y Tăng 00:48:44
5. Pháp Soi Hồn 01:01:45

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-5

1. Pháp Soi Hồn 00:00
2. Pháp Luân Thường Chuyển 22:42
3. Tại sao phải ra lệnh khi làm PPTC? 39:24
4.  Mỗi hơi phải kiểm soát 46:45
5. Giữ bụng lớn 1:03:38
6. Hít vào tân cùng và thở ra tân cùng để làm gì? 1:24:30

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-6

1.  Pháp Luân Thường Chuyển 00:00
2. Tại sao lại ra lệnh đầy Rún, đầy Ngực, tung lên bộ đầu? 00:11:01
3. Thế nào là Pháp Luân Thường Chuyển bằng ý?  00:40:30
4. Pháp Luân Thường Chuyển tác dụng trên ngũ hành như thế nào? 01:06:01

5. Đề Tài Niệm Phật 01:21:24

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-7

Đề Tài Niệm Phật
1. Tâm Pháp là gì? Thân Pháp là gì? 00:00
2. Tại sao muốn Niệm Phật mà niệm không được? 00:11:06
3. Cách thức căn bản luyện Pháp Niệm Phật 00:30:02
4. Tìm một chổ yên tịnh - Tưởng tới Đức Phật Di Đà - Nhìn giử trung tâm châm mày -Buôn thả mọi việc 00:41:03
5. Khi niệm thì phần nào trong ta Niệm Phật? 00:48:08
6. Đề Tài Thiền Định 01:03:24
7. Tại sao nguyện Xuất Hồn lên đảnh lễ Phật? 01:22:38

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-8

Cách ngồi Niệm Phật
1. Đề Tài Thiền Định (tt), Ngồi Thiền mà cứ bị gục xuống hoài 00:00
2. Lợi ích của bắt ấn tam muội trong lúc thiền định như thế nào? 00:05:40
3.  Khi chúng ta Thiền Định thì chú ý ở đâu? 00:12:43
4. Lúc Thiền Định chúng ta có chú ý đến hơi thở hay không? 00:47:18
5. Khi chúng ta Thiền Định có niệm Phật hay không? 01:02:18
6. Lúc chúng ta Thiền Định có nên nghe băng giảng của Thầy không? 01:10:02
7. Thế nào gọi là Định? 01:22:27
8. Trạng thái Nhập Định và ngũ mê khác nhau chổ nào? 01:31:37

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-9

1. Ôn Lại Pháp Luân Chiếu Minh 00:00
2.  Tại sao pháp thở này được gọi là Pháp Luân Chiếu Minh  12:20
3. Tại sao thở tới 12 rồi lùi lại 11,10, 9,..., 1  20:32
4. Cách thở Pháp Luân Chiếu Minh như thế nào? 32:00
5. Tại sao phải ngưng một chút để làm gi? 44:55
6. Những lợi ích của Pháp Luân Chiếu Minh 59:52                      
7. Ôn Lại Phương Pháp Công Phu - Vấn Đạo  1:30:34

 

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-10

1. Ôn Lại Phương Pháp Công Phu (tt), Pháp Luân Thường Chuyển 00:00
2. Niệm Phật trong Tịnh, trong Động 00:13:54
3. Hành sai Pháp, lương cong, gục đầu thì thế nào? 00:28:38
4. Xã Thiền 01:03:04
5. Tại sao phải Xã Thiền 01:13:21

6. Vấn Đạo 01:44:09

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD-11

1. Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, Các Pháp Phụ 00:00
2. Pháp Mật Niệm Bát Chánh có thể hành vào giờ nào? 00:02:47
3.  Kiểm soát được nhâm đốc mạch - pháp đuổi tà - giữ cho luồn điển không bị lung lạc 00:26:16
4.  Pháp Kiểm Điểm Đời Đạo và Chưởng Hưởng Dưỡng Khí 00:49:21
5.  Tại sao mình niệm Phật thì làm Pháp Kiểm Điểm Đời Đạo hửu hiệu hơn? 00:54:29
6.  Tại sao mình Niệm Phật mà không sửa tánh? 00:59:06
7.  Pháp Chưởng Hưởng Dưỡng Khí phải làm như thế nào? 01:09:34
8. Lợi ích của Pháp Chưởng Hưởng Dưỡng Khí như thế nào? 01:23:10
9. Thở bằng Hiệp Tích 01:34:53